Regisztráció
Jelentkezés adatlap adatainak átemelésével
Név
Elérhetőségek
Lakcím

Végzettség
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!

Nyelvtudás

Munkatapasztalatok

Ajánló
Pozícióval kapcsolatos információk
A munkába állás várható időpontjának megadása kötelező!
Fájl feltöltés
{{file.name}} {{file.size}}
*
Legalább egy file feltöltése kötelező!
Jelszó megadása
Adatvédelmi nyilatkozat
Válassza ki, hogy milyen formában engedélyezi adatainak kezelését és a nyilatkozat elolvasását követően véglegesítse a regisztrációját!
Az adatkezelési nyilatkozat elfogadása nélkül sajnos nem regisztrálhat adatbázisunkba!

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Karrierportálon és az álláspályázás során megvalósuló adatkezeléshez 

Az MBH Bank Nyrt., mint Csoportirányító szervezet (a továbbiakban: Bank vagy Adatkezelő) a www.karrier.mbhbank.hu  weboldal (a továbbiakban: Honlap vagy MBH Karrierportál) üzemeltetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (a továbbiakban: Pályázó vagy Érintett) adatait a jelen tájékoztatóban meghatározott feltételek szerint kezeli azzal, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Pályázók MBH Karrierportálon megadott regisztrációs és álláspályázatok elbírálásához szükséges adatait bizalmasan, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet - GDPR). és az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően kezelje.

A Honlap látogatója a honlap használatával, az MBH Karrierportálon regisztráló Pályázó pedig a regisztráció során elektronikus úton megtett jognyilatkozatával (hozzájárulás) elfogadja a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban, illetőleg a www.mbhbank.hu honlap „Adatvédelmi Irányelvek” oldalon található feltételeket és ezzel hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

1. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉNEK ALAPVETŐ ELVEI

Az adatkezelés során a Bank a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, az érintettekkel együttműködve köteles eljárni.

Személyes adat csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Különleges adatot (faji eredetre, nemzetiséghez tartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adatot, valamint egészségi állapotra, kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adatot, valamint bűnügyi személyes adatra vonatkozó információt) az Adatkezelő nem kér és nem kezel, ilyen különleges adatokat a Pályázó nem tölthet fel a rendszerbe. Amennyiben az Adatkezelő észleli, hogy a Pályázó nem megengedett adatot tölt fel a felületre, azt bármely egyéb jogcselekmény nélkül, vissza nem állítható módon törli és erről a Pályázót utólag értesíti.

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az érintettek tájékoztatást kaphassanak az adatkezelés részleteiről, kötelező adatkezelés esetén annak jogalapjáról, az esetleges jogkövetkezményekről.

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az adatkezelés megfeleljen az alábbi követelményeknek:

 • az adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes;
 • az adatok pontosak, teljesek és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészek;
 • az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A munkaviszony létesítését megelőzően az adatkezelés azt a célt szolgálja, hogy a munkaviszony a Bank és a lehetséges munkavállalók érdekeinek megfelelően jöhessen létre. Ennek érdekében a munkaviszony létesítését megelőzően csak olyan személyes adatok kezelésére kerül sor, amely az érintett alkalmasságára vonatkozóan lényeges információt hordozhatnak.

A Bank akkor válik adatkezelővé, ha az érintett személyes adatait az érintettől, vagy az adatok átadására jogosulttól megkapja, amely megtörténik az MBH Karrierportálon történő sikeres regisztrációval és a megfelelő pályázati dokumentáció Pályázó általi feltöltésével.

A regisztráció során a rendszerbe kizárólag a Pályázó saját, valós adatait rögzítheti, ennek a kötelezettségnek a megszegése súlyos jogsértés lehetőségét veti fel, melynek igazolása esetén a Bank megteszi a szükséges jogi lépéseket. A Pályázó felelős a regisztráció során kapott jelszó titokban tartásáért és köteles gondoskodni arról, hogy a jelszó illetéktelen személyeknek ne jusson tudomására. Ennek elmulasztásából eredő kárért, illetve bármilyen ebből adódó egyéb hátrányért kizárólag a Pályázó felelős.

A Bank fenntartja a jogot arra, hogy saját ügykörében és mérlegelése alapján, reputációs vagy üzletpolitikai okból, emellett etikai megfontolások vagy a jogszerű állapot helyreállítása érdekében bármely Pályázó regisztrációját indokolás nélkül vissza nem állítható módon törölje, melyről utólag a Pályázót elektronikus úton értesíti.

2. AZ ADATKEZELŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Az Adatkezelő az MBH Csoport azon tagja, mellyel az érintett munkaszerződést kíván kötni (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Munkáltató).

Csoportirányító szervezetként az MBH Bank Nyrt. elérhetősége kerül megjelölésre.

ADATKEZELŐ ADATAI

Adatkezelő neve

MBH Bank Nyrt

(„Bank” vagy „Adatkezelő”)

Székhely

1056 Budapest, Váci u. 38.

Központi elérhetőségek

E-mail: ugyfelszolgalat@mbhbank.hu
Telefonszám: 06 80 350 350 (TeleBANK)

Honlap

mbhbank.hu

Cégjegyzékszám

01-10-040952

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

Postacím

5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43.

Email cím

adatvedelem@mbhbank.hu 

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja, hogy a Bank a meghirdetett álláspályázatokra jelentkező és a Honlapon regisztrált Pályázók részére lehetőséget biztosítson arra, hogy az adatbázisban a Bank szervezetében kialakított új vagy létező, de megüresedett munkakörökre a Bank által az adott állásra előírt formában és tartalommal (önéletrajz, motivációs levél, bizonyítványok, diplomák, stb.) álláspályázatot nyújtsanak be.

Az adatkezelési cél elsősorban a munkaerő biztosítása érdekében a megfelelő Munkavállalók kiválasztása, ennek keretében különösen:

 • az álláspályázat benyújtása, elbírálása;
 • a Karrierportálon történő felhasználó fiókhoz tartozó böngészés lehetőségének biztosítása;
 • álláspályázat-figyelés beállításának biztosítása;
 • hírlevélre történő regisztrálás;
 • a pályázati feltételeknek és az Adatkezelő által a munkakörrel kapcsolatban elvárt igényeknek való megfelelés ellenőrzése;
 • a megpályázott munkakörhöz kapcsolódó és a kiválasztott Pályázók által esetlegesen jelentett (humán)kockázat felmérése és megítélése, ennek keretében annak vizsgálata, hogy a Pályázó megfelel-e a megpályázott pozíció kapcsán elvárt követelményeknek, valamint az Adatkezelő Munkavállalóival szemben támasztott általános etikai és erkölcsi elvárásainak;
 • a megpályázott pozícióval összeférhetetlen munkakörök, egyéb tevékenységek, tisztségek, tulajdonosi részesedések ellenőrzése nyilatkozat alapján valamint nyilvános adatbázisokban.

Pályázónak minősül minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra jelentkezik, függetlenül attól, hogy munkaviszonyban áll-e a jelentkezés pillanatában az Adatkezelővel.A Pályázónak lehetősége van az MBH Karrierportálon adott álláspályázattól függetlenül abból a célból is regisztrálnia és ennek során adatokat feltöltenie, hogy a jövőben kialakítandó vagy meglévő, de a jövőben megüresedett állások vonatkozásában adatait a Bank felhasználja a kiválasztási folyamatban.

A Bank a regisztrált Pályázó által az MBH Karrierportálra feltöltött pályázati dokumentáció alapján a megfelelő munkaerő kiválasztása érdekében előszűrést végez, az esetleges munkavállalók – pályázók, kiválasztás során megkeresett jelöltek – alkalmasságának vizsgálata érdekében.

Az Adatkezelő kiválasztási folyamatában résztvevő kollégák mindent megtesznek annak érdekében, hogy olyan pozíció kerüljön felajánlásra a Pályázó részére, amely összhangban áll az általa feltöltött pályázati dokumentációban szereplő kompetenciákkal, végzettségekkel.

A Bank a kiválasztási folyamat elősegítése érdekében a Pályázók adatait felhasználhatja arra, hogy a korábbi pályázók és a Bank által közvetlenül megkeresett, de kiválasztásra nem került jelölteket elektronikus úton tájékoztassa a megüresedő vagy megüresedett állásokról.

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelésre a GDPR. 6.cikk (1) bekezdés. a) pontja értelmében a Pályázók előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájáruló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Pályázó kifejezett felhatalmazását arra, hogy a Honlapra feltöltött személyes adatai a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint felhasználásra kerüljenek.

A Pályázó a konkrét álláspályázattal kapcsolatos adatkezeléshez szükséges hozzájárulást az adott pozícióra történő jelentkezés elküldésével adja meg.

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés nem más, mint az Álláspályázó akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Álláspályázó nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulás bármikor, feltétel nélkül visszavonható, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezelési hozzájárulás mindenre kiterjedő visszavonásával, annak következményeként a regisztráció alapján történő tájékoztatások, értesítések megszűnnek, a benyújtott álláspályázat esetén annak elbírálása az adatkezelés megszüntetéséből adódóan ellehetetlenül. 

A pályázó által benyújtott adatok hitelességének ellenőrzése, az adatok nyilvános adatbázissal való összevetése, humánkockázati felmérés kapcsán folytatott adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az Adatkezelő jogos érdeke. 

5. A KEZELT ADATOK KÖRE

Az Adatkezelő kizárólag a megfelelő regisztrációt követően a Pályázó által közvetlenül az MBH Karrierportálra feltöltött személyes adatokat kezeli. 

A kezelt adatok az érintettek által adatkezelési célokkal összefüggésben megadott, valamint ezen kapcsolat során keletkező egyéb, az érintettel kapcsolatba hozható adatok, valamint az azokból levonható következtetések.

A kezelt adatokra, az egyes adatkezelési célok kapcsán az adatok kezelésének jogalapjaira vonatkozó információkat részletesen a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. sz. függeléke tartalmazza.

5.1. REGISZTRÁCIÓS ADATOK

A Pályázó által az MBH Karrierportál használatához szükséges előzetes regisztráció során megadott azonosító és kapcsolati adatok, illetőleg az adatok ellenőrzéséhez és a hozzájáruló nyilatkozat beszerzéséhez és tárolásához szükséges adatok:

e-mail cím, jelszó, regisztráció során elektronikus úton tett adatvédelmi elfogadó nyilatkozat igazoló adatai (ún. „log file”-ok).

5.2. PÁLYÁZATTAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOKKÖRÖK

 • azonosító adatok
 • kapcsolattartási adatok
 • közösségi oldalak profiladatai
 • tanulmányi adatok
 • korábbi munkahelyi adatok
 • nyelvtudásra vonatkozó adatok
 • egyéb, a pályázó kompetenciájára vonatkozó adatok

5.3. FELTÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Önéletrajz, kísérő levél, motivációs levél, bizonyítványmásolatok

Feltöltés megengedett formátumai: doc, docx, pdf, rtf, txt

6. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK ÉS AZ ADATFELDOLGOZÓK 

A Pályázók személyes adataihoz kizárólag az MBH Bank kiválasztás és toborzási feladatokat ellátó munkatársai, az adott szakterületet támogató HR partnerei, illetőleg az előszűrt pályázók adataihoz az adott munkakör szakmai vezetői férhetnek hozzá, a munkavégzésükhöz feltétlenül szükséges mértékben. A Bank megteszi a szükséges adatbiztonsági intézkedéseket, hogy az adatbázisban kezelt személyes adatokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá.

Az Adatkezelő által a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban részletezett adatkezelési tevékenységek kapcsán igénybe vett további adatfeldolgozók listáját a jelen Adatkezelési Tájékoztató 2. sz. függeléke tartalmazza.

7. AZ ADATTOVÁBBÍTÁSOK, AZ ADATOKAT MEGISMERŐK KÖRE 

Az adatokat az Adatkezelő csak az érintettek hozzájárulása, valamint vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben továbbítja harmadik személynek.

Az Adatkezelő a rendelkezésre bocsátott, illetve rendelkezésére álló adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

8. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA (megőrzési idő)

Az Adatkezelő a regisztrált Pályázó rendszerbe feltöltött személyes adatait a Regisztrált Jelentkező által történő adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig, azaz Regisztrált Jelentkező által a Profiljának a portálról történő törléséig, illetve a rendszerbe történő regisztrációjától számított 2 (kettő) évig tárolja. Az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásával (regisztráció törlése) vagy a regisztrációtól számított 2 év után a Bank általi automatikus törlésével az adatok végleges módon, vissza nem állíthatóan törlésre kerülnek.

Benyújtott álláspályázat elbírálásának megkezdését követően az érintett adott álláspályázatra vonatkozó adatkezelési hozzájárulásának visszavonása az álláspályázat visszavonásaként kerül rögzítésre. Ezen visszavonás tényét az Adatkezelő jogos érdek alapján a visszavonás napjától számított egy évig kezeli, hogy bármely eljárásban (esetleges panasz, felügyeleti/hatósági ellenőrzés stb.) eljárásának jogszerűségét bizonyítani tudja.

9. ADATOK MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE

A Pályázó az MBH Karrierportál rendszerében rögzített adatait és feltöltött dokumentumait jogosult korlátozás nélkül bármikor módosítani, helyesbíteni vagy törölni, illetőleg a regisztráció végleges törlésével adatai teljeskörű és végleges eltávolítását kérni a Banktól. A törölt adatok a továbbiakban nem állíthatóak helyre, a törölt regisztráció nem vonható vissza, újra regisztráció azonban egyező adatokkal lehetséges.

10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az adatkezeléssel érintettet az alábbi jogok illetik meg:

 • tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; 
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését; 
 • kérheti személyes adatainak törlését vagy korlátozását;
 • élhet adathordozhatósághoz való jogával; 
 • tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen; 
 • visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulást;
 •  jogainak megsértése esetén az Adatkezelőhöz, az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz, valamint bírósághoz fordulhat.

A Pályázó bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről az Adatkezelő honlapján közzétett Toborzas@mbhbank.hu e-mail címre küldött levélben.

10.1. AZ ÖN JOGAI

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a jelen pontban foglalt jogok gyakorlására irányuló kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Kérelme összetettségét, illetve kérelmei számát figyelembe véve az említett határidő szükség esetén további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, úgy a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg, kivéve, ha ezt Ön másként kéri.

Abban az esetben, ha a Bank valamely okból nem tesz intézkedéseket az Ön benyújtott kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatást adunk Önnek az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy hová fordulhat panaszával és milyen egyéb jogorvoslati jog illeti meg Önt.

A jelen pontban foglalt jogokkal kapcsolatos kérelmek alapján nyújtott információk, valamint a kérelem teljesítése az Ön számára díjmentes. Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy méltányos összegű adminisztratív díjat számíthatunk fel a kérelemben foglaltak teljesítésével kapcsolatban, amennyiben az egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Ismétlődőnek kell tekinteni az azonos tárgyban három (3) hónapon belül benyújtott kérelmeket.

Abban az esetben, ha megalapozott kétség merül fel a jelen pontban foglalt jogok gyakorlására irányuló kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, úgy további, az Ön személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük Öntől.

Az Ön jogai gyakorlásának teljessége érdekében a Bank minden olyan címzettet tájékoztat a jelen pontban foglalt jogok szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel az Ön személyes adatát közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. Az Ön kérésére külön tájékoztatást nyújtunk e címzettekről.

10.2. A HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

Ön kérheti a Banktól, hogy nyújtson információt arra vonatkozóan, hogy a Bank kezeli-e a személyes adatait. Amennyiben igen, úgy az alábbi információkat bocsátjuk az Ön rendelkezésére:

az Adatkezelés célja(i);

a kezelt Személyes Adatok kategóriái;

azon Címzettek kategóriái akik részére a személyes adatait közöltük vagy közölni fogjuk;

amennyiben értelmezhető (pl.: adattárolás történik), a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy amennyiben a tervezett időtartam a hozzáféréshez való jog gyakorlására tekintettel adott tájékoztatás pillanatában még nem meghatározható, úgy ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

az Ön helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz és tiltakozáshoz való jogai;

az Ön felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásához való joga;

ha a személyes adatokat nem Öntől gyűjtöttük, a személyes adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ;

Amennyiben az Ön személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítjuk, úgy Önnek joga van tájékoztatást kapni az adattovábbítás garanciáiról.

Kérelmére egy példányban a rendelkezésére bocsátjuk az általunk kezelt személyes adatainak másolatát. A további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel. Ha az Ön elektronikus úton nyújtotta be a jelen alpontban ismertetett jogának gyakorlására vonatkozó kérelmét, úgy - amennyiben Ön másként nem kéri - a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésre.

10.3. A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Ön kérheti, hogy a Bank által kezelt pontatlan személyes adatait késedelem nélkül helyesbítsük vagy, hogy az Adatkezelés céljára tekintettel hiányos személyes adatait, az Ön – többek között – kiegészítő nyilatkozata alapján egészítsük ki.

10.4. A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Ön kérheti, hogy a Bank késedelem nélkül törölje az Önről kezelt személyes adatait amennyiben:

a Személyes Adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyre tekintettel eredetileg kezeltük;

hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén, amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonta és az Adatkezelésnek nincs más jogalapja;

a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően sikeresen tiltakozik a Személyes Adatainak kezelése ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az Adatkezelésre;

a Személyes Adatok kezelése jogellenes volt;

a Személyes Adatokat a Bank alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Amennyiben nyilvánosságra hoztuk a jelen alpontban foglalt jog gyakorlására vonatkozó kérelemmel érintett Személyes Adatot, és a jelen alpont értelmében azt törölni vagyunk kötelesek, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő további adatkezelőket arról, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó Személyes Adatokra mutató linkek vagy e Személyes Adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Ön a jelen alpontban foglalt jogát nem gyakorolhatja amennyiben az Adatkezelés:

véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

a Személyes Adatok kezelését előíró, a Bank-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Bankra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a jelen alpontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

10.5. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az Adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Ön vitatja a Személyes Adatok pontosságát, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Bank ellenőrizze a Személyes Adatok pontosságát;

az Adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a Személyes Adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

a Banknak már nincs szüksége a Személyes Adatokra az Adatkezelés céljából, de az Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

Ön sikeresen tiltakozott az Adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Bank jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

A jelen alpont szerinti sikeres tiltakozás esetén, a korlátozással érintett Személyes Adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve annak valamely tagállama fontos közérdekéből kezelhetjük.

Amennyiben az Ön személyes adatának a kezelése kérelme korlátozás alá esik, úgy előzetesen tájékoztatni fogjuk az adatkezelés korlátozásának fennállásáról.

10.6. AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Az alábbi esetekben Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott Személyes Adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket a Személyes Adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsuk:

az Adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és

az Adatkezelés automatizált módon történik.

Amennyiben az technikailag megvalósítható Ön kérheti a Személyes Adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a jelen Tájékoztatóban részletezett törléshez való jogot. Az említett jog nem gyakorolható abban az esetben, ha az Adatkezelés közérdekű vagy a Bankra ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

A jelen alpontban foglaltak nem érinthetik hátrányosan mások jogait és szabadságait.

10.7. A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon Személyes Adatainak azon kezelése ellen, amely közérdekű vagy a Bankra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges vagy a Bank vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben nem kezelhetjük tovább a Személyes Adatokat, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az Adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a Személyes Adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Önre vonatkozó Személyes Adatok kezelése ellen, kivéve, ha az Adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

10.8. AZ AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATALLAL KAPCSOLATOS JOGOK

A Banknál automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal nem történik.

10.9. A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁHOZ VALÓ JOG

Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul Ön jogosult hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti Adatkezelés jogszerűségét. A Bank biztosítja, hogy hozzájárulását ugyanolyan egyszerű módon vonhassa vissza, mint ahogy megadta azt.

11. AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK, BÍRÓSÁGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Javasoljuk, hogy hatósági, bírósági eljárás kezdeményezése előtt éljen az Adatkezelőnél benyújtható panasz lehetőségével.

Személyes adatvédelmi ügyben az érintett közvetlenül az adatvédelmi tisztviselőhöz is fordulhat a 2. pontban megjelölt elérhetőségeken.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Az érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt tehet az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Bíróság

Az érintett az Adatkezelő  ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban, az Európai Unió kötelező jogi aktusaiban meghatározott előírások megsértésével kezeli.

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. 

Ezen túlmenően az érintettet megilleti a bírósághoz fordulás joga is az alábbi esetekben:

az adatvédelmi felügyeleti hatóság rá vonatkozó jogilag kötelező erejű döntésével szemben;

ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal;

ha a felügyeleti hatóság 3 hónapon belül nem tájékoztatja a panaszával kapcsolatos eljárás fejleményeiről vagy annak eredményéről;

ha megítélése szerint az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó a GDPR rendelkezéseinek nem megfelelő adatkezelés következtében megsértette a GDPR szerinti jogait.

Az érintett megkeresésének megválaszolása

Az Adatkezelő a 6.1-6.8. alpontok szerinti megkeresések, valamint a 6.9. alpont szerint benyújtott panasz kapcsán hozott intézkedésekről haladéktalanul, de a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet, mely határidő a kérelem összetettségétől, illetve a kérelmek számától függően legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható. A válaszadási határidő meghosszabbításáról a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet az Adatkezelő.

Amennyiben az Adatkezelő úgy dönt, hogy nem tesz intézkedéseket az érintett kérelmére, haladéktalanul, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Függelékek: 

1. számú függelék: Részletes tájékoztatás a kezelt adatokról 

2. számú függelék: Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók

3. számú függelék: Fogalom meghatározások

1.számú függelék

A pályázással kapcsolatosan kezelt személyes adatok

Az adatkezelés célja

Kezelt adatok, adatkörök

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő által meghirdetett állásra pályázat benyújtása, annak elbírálása                      

 

Az önéletrajzban megadott adatok, jellemzően: vezetéknév, keresztnév, levelezési cím, magán telefonszám, magán e-mail cím, iskolai végzettség, korábbi munkatapasztalatok, korábbi munkáltatók és az azoknál betöltött munkakörök,
nyelvtudás ténye és szintje,
szakmai kompetenciák,
 személyes kompetenciák, továbbá a munkabérre és egyéb juttatásokra vonatkozó igény megjelölése

 

Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) a) alapján

Sikeres pályázat esetén módosul az adatkezelési cél és az adatkezelés ilyen esetben a munkavállalói nyilvántartásban szereplő megőrzési idő az irányadó;                     

- Sikertelen pályázat esetén, a hozzájárulás visszavonásáig, amennyiben az érintett a Karrierportálon két évig inaktív, vagyis nem jelentkezik be a felületre, akkor az Adatkezelő a cél megszűnését vélelmezve az érintett adatait törli

 

A munkakörre való szakmai alkalmasság felmérése, a jelölt képességeinek felmérése

A kiválasztással kapcsolatos
adatok: interjún felvett
adatok, szakmai szintfelmérő
 tesztek

Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) a) alapján

Sikeres pályázat esetén módosul az adatkezelési cél és az adatkezelés ilyen esetben a munkavállalói nyilvántartásban szereplő megőrzési idő az irányadó;                                                                  - Sikertelen pályázat esetén a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az álláspályázat lezárásáig

Portálon történő felhasználó fiókhoz tartozó böngészés lehetőségének biztosítása

Azonosító adatok: vezetéknév, keresztnév, magán e-mail cím, álláskeresés célországa

 

Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) a) alapján

A hozzájárulás visszavonásáig, amennyiben az érintett a Karrierportálon két évig inaktív, vagyis nem jelentkezik be a felületre, akkor az Adatkezelő a cél megszűnését vélelmezve az érintett adatait törli 

Álláspályázat-figyelés beállításának biztosítása

Kapcsolattartási adat: magán e-mail cím

Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) a) alapján

A hozzájárulás visszavonásáig, amennyiben az érintett a Karrierportálon két évig inaktív, vagyis nem jelentkezik be a felületre, akkor az Adatkezelő a cél megszűnését vélelmezve az érintett adatait törli 

Hírlevélre történő regisztrálás

Azonosítási adatok, kapcsolattartási adat: vezetéknév, keresztnév, magán e-mail cím

 

Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) a) alapján

A hozzájárulás visszavonásáig, amennyiben az érintett a Karrierportálon két évig inaktív, vagyis nem jelentkezik be a felületre, akkor az Adatkezelő a cél megszűnését vélelmezve az érintett adatait törli 

Az egyes pénz-és értékkezeléssel, illetőleg bank-és üzleti titokkezeléssel járó munkakörökben a Munkáltató, illetve az ügyfeleknek a vagyon-és titokvédelme érdekében (a munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése előtt) a jelentkezők közül a szerződéskötésre kiválasztott jelölt alkalmasságának vizsgálata

Azonosító adatok, közösségi oldalak profiladatai, munkahelyi adatok, nyilvános információk, munkahelyi adatok, negatív KHR adatokra vonatkozó információ: név, születési idő, anyja neve, lakcím, negatív KHR információ, céges érdekeltségek, nyilvános információk (pl. opten, NAV), közösségi oldalak profiladatai (pl. Facebook, Linkedln), korábbi munkahelyek azonosító adatai, betöltött munkakör, szakterület, vezetői megbízás ténye és köre, munkaviszony időtartama

Az adatkezelés jogos érdek érvényesítéséhez szükséges a GDPR 6. cikk (1) f) alapján, az Adatkezelő jogos érdeke a Bank Munkavállalóival szemben támasztott általános etikai és erkölcsi elvárásainak, továbbá a Bank értékeinek való megfelelés biztosítása, valamint a munkakörrel kapcsolatban elvárt igényeknek való megfelelés ellenőrzése

A háttérvizsgálatról számított 3 hónap

 

2. számú függelék

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók kör

Adatfeldolgozó

Neve:

Cégjegyzékszáma:

Székhelye:

Levelezési címe:

Evolution Consulting Kft.

05 09 014424

3515 Miskolc, Egyetemváros AFKI. ép. 2. emelet

3515 Miskolc, Egyetemváros AFKI. ép. 2. emelet


3. számú függelék 

Az Adatkezelési tájékoztatóban használt egyes fogalom meghatározások

 „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„érintett”: az a természetes személy (regisztráló, állás pályázatot benyújtó stb.) aki személyes adatait a Karrierportálon keresztül az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célokból az adatkezelő részére önkéntesen megadja.

harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

MBH Csoport: MBH Bank Nyrt. és azon jogi személyek, melyek a Hpt. 6. § (1) bekezdés 78. pont alapján leányvállalatának* minősülnek;

 „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Hozzájáruló nyilatkozat munkaerő-toborzással kapcsolatos adatkezeléshez

 

A BUDAPEST Hitel – és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Budapest Bank Zrt., székhely: 1138 Budapest, Váci út 193., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041037, adószám: 10196445-4-44, korábbi elnevezése: Budapest Bank Nyrt.) (a továbbiakban: Adatkezelő) és leányvállalatai (Budapest Alapkezelő Zrt. székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041964; Budapest Eszközfinanszírozó Zrt. székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041505; Budapest Lízing Zrt. székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041997) adatkezelésével kapcsolatos általános tájékoztatást a Karrier oldalán (https://www.budapestbank.hu/common/letoltes/lakossag/bb_toborzas_adatkezelesi_tajekoztato.pdf) publikált Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. 

Jelen nyilatkozatban egyértelmű és kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a fentiekben megnevezett Adatkezelő, a toborzási eljárás során megadott adataimat (titulus, vezetéknév, keresztnév, középső név, születési név, anyja neve, neme, állampolgárság, születési ország, születési hely, születési idő, családi állapot, magán mobiltelefonszám, e-mail cím, állandó lakcím, ideiglenes lakcím, végzettségek, nyelvtudások, munkatapasztalatok) az Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt Adatfeldolgozó igénybevétele mellett az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 17. §-ával összhangban három évig kezelje, kivéve, ha interjú előtt törlöm felhasználói fiókomat. Tudomásul veszem, hogy amennyiben interjúra sor került megadott adataimat továbbiakban nem tudom nyomtalanul törölni a rendszerből a fenti határidő előtt.

Lehetőségem van a fenti időtartam lejártát megelőzően ismételten hozzájárulni a személyes adataim Adatkezelő általi kezeléséhez (további két évre) azon célból, hogy az Adatkezelő a szakmai hátteremhez illő álláslehetőséggel megkereshessen. 


Amennyiben jelen nyilatkozatom csak a megpályázott pozíció lejártáig érvényes, bármikor módosítani tudom azért, hogy az Adatkezelő a fentieknek megfelelően megkereshessen.


Tudomásom van arról, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, jogosult vagyok arra, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, és ezen hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.


Tudomásul veszem, hogy bármikor jogosult vagyok az adataim kezeléséről tájékoztatást kérni, a rám vonatkozóan kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kérni, tiltakozhatok személyes adataim kezelése ellen, jogomban áll személyes adataim helyesbítését, módosítását, kezelésének korlátozását, törlését kérni, adathordozhatósághoz való jogommal élni az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint.


Tanácsadói és specialista pozíciók esetében egy játékkal is vizsgáljuk a jelentkezők szükséges kompetenciáit. A játék alapján született eredménynek nincs meghatározó szerepe a felvételi folyamat során, csupán egy tényező a megadott adatok mellett. A kitöltés elmaradása esetén a pályázat eredménytelenül zárul. Amennyiben kollégánkkal történt előszűrés után 48 órával nem kapsz tőlünk levelet, kérjük jelezd a recruitmentadmin@budapestbank.hu e-mailcímen. 

Eredményedet a Budapest Bank tárolja, a kiválasztási folyamatban megadott adataiddal azonos ideig. A folyamatban adatfeldolgozónk a Benchmark Games.

 

Adatvédelmi tisztviselő: Dósa Imre

Elérhetőség: info@budapestbank.hu